Price and reservation Best offer guarantee

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Paryski Hotel Sp. z o. o. ul. Mokotowska 62/3, 00-534 Warszawa.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług obiektu hotelowego oraz usług spa, będących w ofercie Hotel Paryski Sp. z o.o. zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Paryski Hotel Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Paryski Hotel  Sp. z o.o. nie przewidują przekazywania Państwa danych osobowych do innych podmiotów będących Administratorami Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

 

Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez Paryski Hotel Sp. z o.o. z uwzględnieniem 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

 

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:

 • przesłany drogą pisemną na adres Paryski Hotel Sp. z o. o. ul. Mokotowska 62/3, 00-534 Warszawa
 • zgłoszony pod nr telefonu : 509 077 770
 • przesłany na adres e-mail: rodo@hotelparyski.pl
 • zgłoszony poprzez formularz kontaktowy na stronie www.hotelparyski.pl

Join us and save!

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close